1933 Goudey #106 Napoleon Lajoie – PSA VG+ 3.5 – PRICE REALIZED: $55,068

1933 Goudey #106 Napoleon Lajoie – PSA VG+ 3.5